Głosowanie na 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu giżyckiego do głosowania na 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego III kadencji (2021-2024), spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów. Ostateczny termin oddawania głosów to 26 listopada 2020 roku.

 1. Kandydaci z terenu powiatu giżyckiego zgłoszeni do Rady, zostali wpisani na listę kandydatów, według lokalizacji siedziby organizacji pozarządowej w określonej gminie powiatu giżyckiego.

 2. Jedna organizacja pozarządowa może głosować tylko na jednym formularzu do głosowania, wskazując za pomocą znaku „X” nie więcej niż 8 kandydatów umieszczonych w „Formularzu wyboru kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego”.

 3. Formularz musi zostać podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, ze wskazaniem pełnionej funkcji. W miejscu wpisania nazwy organizacji można postawić jej pieczątkę.

 4. Głos oddany na więcej niż 8 kandydatów lub podpisany przez osoby nieupoważnione jest nieważny i nie będzie brany pod uwagę.

 5. Ostateczny termin oddawania głosów to 26 listopada 2020 roku.

 6. Wypełniony formularz należy:

 1. przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, lub

 2. dostarczyć osobiście do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 211, lub

 3. przesłać skan wypełnionego formularza na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Giżycku. Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Wybór na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie przeprowadzony zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII.206.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego.

 3. Za organizację i przeprowadzenie głosowania odpowiada Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

 4. Informacja o głosowaniu jest publikowana na stronie internetowej Powiatu Giżyckiego www.powiatgizycki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiatgizycki.pl/

Załączniki:

 1. Lista kandydatów [pobierz]

 2. Formularz wyboru kandydatów [pobierz]