Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w określonych przypadkach 

Znowelizowane 24 czerwca 2022 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłat określa przypadki, kiedy gmina może przedłużyć wypłatę świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni. Dotyczyć to będzie tych obywateli Ukrainy, którzy ze względu na warunki osobiste nie mogą się usamodzielnić i pokrywać we własnym zakresie kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Znowelizowane rozporządzenie wymienia następujących obywateli Ukrainy:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;
  • posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;
  • ukończyli 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  • są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 miesiąca życia; świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i każde jej małoletnie dziecko lub opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i wszystkie jego małoletnie dzieci;
  • samotnie sprawują na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
  • są małoletnimi wymienionymi w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; świadczenie przysługuje za małoletniego, opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-maksymalnej-wysokosci-swiadczenia-19252951?_ga=2.177702501.1982488402.1657610469-2055219319.1656586630#xd_co_f=MmNiNmI0MmQtYWVhNi00ODI3LThjMzQtNmQzZDkwNjlkY2Iz~