Godzina dla ziemi

25 marca 2023 r. już po raz 16. rusza akcja Godzina dla Ziemi WWF, tym razem pod hasłem „Chrońmy naszą przyrodę!”. Godzina dla Ziemi WWF jednoczy miliony ludzi na całym świecie. Głównie kojarzona jest z symbolicznym gestem gaszenia światła w domach, a instytucje wygaszają zewnętrzne oświetlenia.

Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi WWF poświęcona będzie walce z zanikiem różnorodności biologicznej. Według najnowszego raportu WWF Living Planet Report w ciągu ostatnich 50 lat liczebność monitorowanych populacji gatunków zwierząt kręgowych zmniejszyła się o 69%. Gatunki giną m.in. z powodu ciągłej ekspansji człowieka na ich tereny. Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przyrody i jej różnorodności jest powiększanie i tworzenie nowych obszarów chronionych.

Je­że­li chce­my mieć swój udział w zwięk­sze­niu szans na po­pra­wę sytu­acji na­szej przy­ro­dy, za­chę­ca­my do pod­pi­sa­nia pe­ty­cji www.wwf.pl/go­dzi­na­-dla­-zie­mi­-2023#pe­ty­cjagdz