Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2016

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2016 z zakresu: kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, profilaktyki i promocji zdrowia, usług doradczych dla organizacji pozarządowych, wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz pomocy społecznej. Termin składania ofert: 21 stycznia 2016 r. godz. 15:00, jedynie w przypadku zadania polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2016 r. lub do dnia 30 listopada 2016 r.

W dziale „Warunki Składania Ofert” w ust. 3 pkt 1) – 3) poprawiono oczywistą pomyłkę – data składania ofert „do dnia 21 stycznia 2016 r.”, wynikająca z zapisów działu „Przedmiot konkursu”.

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty    [POBIERZ]