Ruszył konkurs grantowy w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016, w następujących obszarach:

1) edukacja i promocja zdrowia publicznego – do 8 stycznia 2016 r.
2) rozwój kultury fizycznej – do 23 grudnia 2015 r. lub do 8 stycznia 2016 r. lub do 29 stycznia 2016 r. (w zależności od rodzaju zadania)
3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami – do 8 stycznia 2016 r.
4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – do 8 stycznia 2016 r.
5) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – do 8 stycznia 2016 r.
6) rozwój turystyki – do 23 grudnia 2015 r. lub do 8 stycznia 2016 r. (w zależności od rodzaju zadania)
7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich – do 8 stycznia 2016 r.
8) pomoc społeczna – do 8 stycznia 2016 r.
9) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – do 8 stycznia 2016 r.
10) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego – do 8 stycznia 2016 r.
11) integracja środowisk kombatanckich – do 8 stycznia 2016 r.
12) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta – do 8 stycznia 2016 r.

Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ zakładka: „Organizacje Pozarządowe” – „Otwarte konkursy ofert”

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. (89) 512 58 75, (89) 512 58 76.