I przetarg ofertowy na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza I przetarg ofertowy na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Gen. Józefa Zajączka 2 w Giżycku.

Lokal użytkowy położony na II piętrze – nr  207  o  powierzchni 14,20 m².

Przeznaczenie:  prowadzenie działalności biurowej.

Stawka wyjściowa czynszu do przetargu ofertowego: 29,06 zł/m²  miesięcznie + 23% VAT.

Stawka czynszu obejmuje koszt najmu,  energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz koszty zarządu: woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, sprzątanie posesji i części wspólnych, ubezpieczenie budynku, ochrona, itp.

Czynsz najmu ulegał będzie  waloryzacji. Sposób waloryzacji określony zostanie w umowie.

Oferta powinna zawierać:
– proponowaną stawkę czynszu netto,
– rodzaj planowanej działalności w wynajmowanym lokalu,
– pełną nazwę firmy, z podaniem siedziby, adresu do korespondencji, Regonu, NIP-u, kopii potwierdzającej wpis  do ewidencji (CEIDG), kopii wpisu do KRS.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w  sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko Al. 1 Maja 14 pokój nr 13,   w terminie   do   dnia  14 grudnia 2022 r. do godz.  10.00 z dopiskiem  „Przetarg  – ul. Gen. Józefa Zajączka 2 lok. 207”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2022 r.  o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko ulica Gen. Józefa Zajączka 2, pokój nr 104.

Upoważnionymi do udzielania informacji w sprawie przetargu są pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku: Monika Balewicz,  Andrzej Bruździak – telefon (87) 429 17 57 w. 31.

Zarząd Powiatu w Giżycku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Giżycko, dnia 14 listopada 2022 r.
WG. 2501.5.2022