I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy ds. Lasu Miejskiego

3 lipca br. w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy ds. Lasu Miejskiego.

Rozpoczynając pierwsze spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy ds. Uroczyska Las Miejski w Gajewie, Sławomir Turkot Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko przywitał przybyłe członkinie i członków Zespołu tj.: Marka Jasudowicza – Wójta Gminy Giżycko, Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego – Starostę Giżyckiego, Ewę Unrug-Wiszowaty – przedstawicielkę Urzędu Miejskiego w Giżycku, Sabinę Kirson – Przewodniczącą Giżyckiej Rady Seniorów, Tadeusza Ignaciuka – przedstawiciela Przedsiębiorstwa Usług Leśnych West, Piotra Kwiatkowskiego – przedstawiciela Stowarzyszenia Wolne Miasto Giżycko, dr Roberta Kempę – niezależnego eksperta (historyka), i podziękował za przyjęcie zaproszenia i zgodę na uczestnictwo w pracach Zespołu.
Następnie przy pomocy prezentacji przedstawił harmonogram głównych wydarzeń jakie miały miejsce do czasu pierwszego spotkania Zespołu.
Wyjaśnił, że w trakcie przeprowadzonych w dniach 17.05-22.06.2024 r. konsultacji społecznych związanych z powrotem do systemu certyfikacji FSC® w dniu 13.06.2024 r. uwzględnił przedstawione wnioski i uwagi strony społecznej i Zarządzeniem nr 22/2024 r. w sprawie wyznaczania lasów HCVF 6.1 w Uroczysku Las Miejski ustalił nowy większy zasięg lasów HCVF 6.1 na terenie uroczyska.
Podczas prezentacji nadleśniczy poinformował, że na podstawie wytycznych zawartych w Instrukcji urządzania lasu w dniu 5 czerwca br. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku zorganizowała naradę wstępną związaną z rozpoczęciem prac nad projektem Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Giżycko na lata 2027-2036. W swoim wystąpieniu podczas narady nadleśniczy wskazał Uroczysko Las Miejski jako obszar o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności kwalifikujący się do uznania w całości za las o zwiększonej funkcji społecznej i w związku z tym zgłosił potrzebę ze względu na pełnione przez las funkcje utworzenia w nowym Planie Urządzenia Lasu: gospodarstwa lasów oddziaływania społecznego.
W dotychczas obowiązującym Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Giżycko na lata 2017-2026 lasy nadleśnictwa ze względu na pełnione przez nie dominujące funkcje podzielono na trzy gospodarstwa:
  • lasy stanowiące rezerwaty przyrody,
  • lasy uznane za ochronne (wodochronne, glebochronne),
  • pozostałe lasy (lasy gospodarcze).
Niedawno znowelizowana i zatwierdzona do stosowania Instrukcja urządzania lasu uwzględnia „Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”  wprowadzone do stosowania Zarządzeniem nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 r. W instrukcji tej uwzględniono zdefiniowane w zarządzeniu lasy zawierające strefy oddziaływania społecznego i ze względu na ich dominującą funkcje utworzono czwarty typ gospodarstwa:
  • lasy oddziaływania społecznego.
W dalszej części spotkania nadleśniczy omówił ważne inicjatywy i prace przeprowadzone przez leśników w uroczysku. Przestawił cele powołania Zespołu oraz zaproponował harmonogram spotkań i prac Zespołu.
W trakcie dyskusji po zakończonej prezentacji wszyscy członkowie zespołu jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany harmonogram spotkań. Ze względu na trwające wakacje i okres urlopowy ustalono termin kolejnego spotkania Zespołu na 4 września br., które odbędzie się na terenie uroczyska Las Miejski w Gajewie.
Źródło informacji: Nadleśnictwo Giżycko