II LO zdobyło tytuł „Bezpiecznej Szkoły”

II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku zdobyło tytuł BEZPIECZNEJ SZKOŁY w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń oraz członkostwo OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNEJ SZKOŁY. Konkurs zorganizowany był przez Fundację Państwo Obywatelskie i miesięcznik Perspektywy Europejskie, nad którym patronat objął m.in.: Minister Sprawiedliwości RP, rzecznik Praw Obywatelskich, Kuratorzy Oświaty oraz Rektorzy wielu Uczelni Wyższych.

Uczniowie i nauczyciele przez cały rok podnosili swoją wiedzę na temat zasad budowania społeczeństwa obywatelskiego, krzewienia zasad praworządności, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, solidaryzmu społecznego, przeciwdziałania patologiom. Priorytetowym zadaniem konkursu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Szkoła przystępując do konkursu realizowała różnorodne zadania wykonywane przez całą społeczność szkolną, pod okiem koordynatora konkursu- pedagoga szkolnego pani Katarzyny Czerwińskiej. Składały się na nie:

  • Szkolny konkurs na najlepszą pracę pisemną na temat: „Co powinno zmienić się w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi? „ (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy) 10 najlepszych  prac wysłane zostały do Jury ogólnopolskiego.
  • godziny wychowawcze przygotowywane przez uczniów nt: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej a zwyczaje szkolne” „Mój przyjaciel jest inwalidą” – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność oraz „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”.
  • debata ogólnoszkolna nt:  „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” – zakończona testem sprawdzającym,
  • „Nie jesteś sam, jak monitować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie chorobie, stanie społecznego lub eurosieroctwa”- pogadanka przeprowadzona przez kierownika MOPS – pana  Jarosława Borowskiego.
  • Pogadanki nt „Bezpieczne zachowanie w domu, szkole, na ulicy; zagrożenia; udzielanie pierwszej pomocy, obrona konieczna” oraz „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe –  co zrobić jeśli rozpoznasz zagrożenie” prowadzone przez przedstawiciela  Powiatowej Komendy Policji – srż. Iwonę Chruścińską.
  • pogadanki prowadzone przez giżyckich kuratorów sądowych (K. Szczesiula i K. Mysiukiewicza) na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego – ucznia także…” – prezentacja obejmowała podstawy prawa cywilnego i karnego, tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sady dla nieletnich i powszechne – z dostosowaniem do grupy wiekowej 16 – 19 lat.
  • Dzień  Życzliwości i Pozdrowień zorganizowany przez szkołę 21 listopada.

Wynikiem starań całej społeczności II Liceum Ogólnokształcącego jest otrzymanie tytułu laureata  i dyplomu Bezpiecznej Szkoły.