II nabór wniosków (małe projekty) w Programie Interreg Litwa-Polska 2014-2020

logo_plUprzejmie informujemy, że 20 marca rozpoczął się II nabór wniosków (małe projekty) w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.  Nabór otwarty jest dla projektów w ramach wszystkich czterech osi priorytetowych Programu:

  1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
  2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
  3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
  4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, partnerzy projektu muszą wnieść natomiast 15% wkładu własnego. Minimalna wartość całkowita projektu musi wynosić powyżej 10.000,00  euro, maksymalna wartość to  50.000,00 euro.

Beneficjentem projektu mogą być m.in:

  • Organy administracji publicznej (instytucje państwowe, władze regionalne i lokalne);
  • Podmioty prawa publicznego (podmioty podlegające prawu publicznemu lub prywatnemu i spełniające określone warunki);
  • Organizacje pozarządowe.

Podręcznik Programu obowiązujący dla drugiego naboru wniosków, w tym niezbędne załączniki (np. wzór wniosku aplikacyjnego. Wytyczne wypełnieniania wniosku aplikacyjnego itd.) znajdują się na stronie: www.lietuva-polska.eu w sekcji Dokumenty oraz TUTAJ

Ostateczny termin składania wniosków to 22 maja 2017 r. godzina 16:00 czasu litewskiego. Wnioski muszą zostać dostarczone w wersji papierowej i elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego na adres Konstitucijos av 7, LT-09308, Wilno, Litwa.

  • Wspólny Sekretariat Programu Litwa-Polska oraz Regionalny Punkt Kontaktowy organizują 5 kwietnia w Ełku szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Programu.

Zainteresowane osoby prosimy o rejestrację poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej:  http://www.vilniusjts.eu/events/training-for-potential-beneficiaries-during-2nd-callsmall-projects. Termin zgłoszeń upływa 30 marca. Organizatorzy zastrzegają  sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wyczerpania limitu dostępnych miejsc.