II przetarg ofertowy na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Boh. Westerplatte 4 w Giżycku

Giżycko, dnia 22 września 2023 r.
WG.2501.59.2023

Zarząd Powiatu w Giżycku
ogłasza
II przetarg ofertowy
na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Boh. Westerplatte 4 w Giżycku

Lokal użytkowy położony na parterze budynku

– nr 45-1 o powierzchni 18 m2.
Przeznaczenie: prowadzenie działalności związanej z ochroną zdrowia.
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu ofertowego:
50 zł za 1 m2 miesięcznie + oraz VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

Stawka czynszu obejmuje koszt najmu, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz koszty zarządu: woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, sprzątanie posesji i części wspólnych, ubezpieczenie budynku, ochrona, itp.
Czynsz najmu ulegał będzie waloryzacji. Sposób waloryzacji określony zostanie w umowie.
Oferta powinna zawierać:

  • postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1,00 zł (słownie: jeden zł).
  • proponowaną stawkę czynszu netto,
  • rodzaj planowanej działalności w wynajmowanym lokalu,
  • pełną nazwę firmy, z podaniem siedziby, adresu do korespondencji, Regonu, NIP-u, kopii potwierdzającej wpis do ewidencji (CEIDG), kopii wpisu do KRS.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie ADMINISTRATORA Spółki z o.o. – Giżycko ul. Pocztowa 3, w terminie do dnia 16 października 2023 r. do godz. 10.00 z dopiskiem „Przetarg nr II – ul. Boh. Westerplatte 4 – lokal nr 45-1”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko, ulica Gen. Józefa Zajączka 2, pokój nr 104.
Upoważnionym do udzielania informacji w sprawie przetargu i okazania lokali jest pracownik ADMINISTRATORA Pan Krystian Chudzik – tel. 510 230 000.
Zarząd Powiatu w Giżycku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Wicestarosta
Mateusz Sieroński