II przetarg ofertowy na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego

Giżycko, dnia 05 listopada 2021  r.
WG. 2501.13.2021

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza II przetarg ofertowy na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Boh. Westerplatte 4 w Giżycku.

Lokal użytkowy położony na parterze budynku – nr 12  o  powierzchni 11,94 m².

Przeznaczenie:  prowadzenie działalności związanej z ochroną zdrowia

Stawka wyjściowa czynszu do przetargu ofertowego: 35,93 zł za 1 m²  miesięcznie + 23% VAT

Stawka czynszu obejmuje koszt najmu,  energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz koszty zarządu: woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, sprzątanie posesji i części wspólnych, ubezpieczenie budynku, ochrona, itp.

Czynsz najmu ulegał będzie  waloryzacji. Sposób waloryzacji określony zostanie w umowie.

Oferta powinna zawierać:
– proponowaną stawkę czynszu netto,
– rodzaj planowanej działalności w wynajmowanym lokalu,
– pełną nazwę firmy, z podaniem siedziby, adresu do korespondencji, Regonu, NIP-u, kopii potwierdzającej wpis  do ewidencji (CEIDG), kopii wpisu do KRS.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w  sekretariacie  ADMINISTRATORA Spółki z o.o. – Giżycko ul. Pocztowa 3,   w terminie   do   dnia   30 listopada 2021 r. do godz.  10.00 z dopiskiem  „Przetarg  – ul. Boh. Westerplatte 4 – lokal nr 12”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko ulica Gen. Józefa Zajączka 2, pokój nr 109A.

Upoważnionym do udzielania informacji w sprawie przetargu i okazania lokali jest pracownik  ADMINISTRATORA  Pan Krystian Chudzik – tel. 510 230 000.

Zarząd Powiatu w Giżycku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.