II przetarg ofertowy na stawkę czynszu najmu miejsca postojowego

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza II przetarg ofertowy na stawkę czynszu najmu miejsca postojowego położonego za budynkiem przy ulicy Boh. Westerplatte 4 w Giżycku.

Miejsce postojowe położone za budynkiem:

  • nr 8 o  powierzchni ok 12 m²,
  • nr 13 o  powierzchni ok 12 m².

Przeznaczenie: oferta najmu dotyczy 2 miejsc postojowych przeznaczonych dla najemców lokali w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 4.

Stawka wyjściowa czynszu do przetargu ofertowego: 100 zł za miejsce postojowe miesięcznie + 23% VAT.

Stawka czynszu obejmuje koszt najmu oraz koszty zarządu: sprzątanie posesji i części wspólnych, konserwacja szlabanu wjazdowego, itp.

Czynsz najmu ulegał będzie  waloryzacji. Sposób waloryzacji określony zostanie w umowie.

Najem miejsca postojowego obwarowany będzie złożeniem oświadczenia odnośnie nr rejestracyjnego auta korzystającego z danego miejsca.

Oferta powinna zawierać:

  • nr miejsca postojowego (wykaz miejsc postojowych stanowi załącznik nr 1 – mapa),
  • proponowaną stawkę czynszu netto,
  • pełną nazwę firmy, z podaniem siedziby, adresu do korespondencji, Regonu, NIP-u.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w  sekretariacie  Administratora Spółki z o.o. – Giżycko ul. Pocztowa 3, w terminie do dnia 12 lipca 2023 r. do godz. 12.00 z dopiskiem  „Przetarg II – ul. Boh. Westerplatte 4 – miejsce postojowe nr …” (w miejscu kropek proszę o wskazanie konkretnego nr miejsca postojowego wskazanego zgodnie z załączonym wykazem). Niewskazanie nr miejsca postojowego skutkować będzie brakiem rozpatrywania i odrzuceniem oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku – Giżycko ulica Gen. Józefa Zajączka 2, pokój nr 104.

Upoważnionym do udzielania informacji w sprawie przetargu jest pracownik Administratora Pan Krystian Chudzik – tel. 510 230 000.

Zarząd Powiatu w Giżycku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

Załączniki:
1. mapa zasadnicza z wykazanymi miejscami postojowymi [pobierz]

 

Giżycko, dnia 19 czerwca 2023  r.
WG. 2501.42.2023