Informacja nt. efektywności energetycznej

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U.  z 2011 r. Nr 94, poz. 551) ustalono krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001 – 2005. Zgodnie z art. 10 tej ustawy jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, powinna stosować co najmniej dwa środki poprawy efektywności energetycznej, którymi są: 

  1. umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, albo ich modernizacja;
  4. nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
  5. sporządzenie audytu energetycznego dla budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

O stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego powinna informować na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W związku z powyższym informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Giżycku stosuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

  1. zakup chłodziarki Zanussi ZBA 3160 A, która posiada klasę energetyczną A oraz zakup chłodziarki Electrolux ERN 16510, która posiada klasę energetyczną A+,
  2. posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla dwóch nieruchomości Powiatu Giżyckiego: nieruchomość na ul. Wyzwolenia 2, nieruchomość na ul. Bohaterów Westerplatte 4.