Informacja o konkursie dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019, w następujących zakresach:

 1. edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego
 2. rozwój kultury fizycznej
 3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 4. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
 5. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
 6. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 7. rozwój turystyki
 8. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 9. pomoc społeczna
 10. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 11. realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim
 12. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu
 13. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
 14. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości

Ogłoszenie konkursowe znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na stronie:

http://bip.warmia.mazury.pl zakładka: „Organizacje Pozarządowe” – „Otwarte konkursy ofert”

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura).