17.7 C
Giżycko
14 czerwca 2024
Strona główna Aktualności Informacja o projektach

Informacja o projektach

Projekty zrealizowane w 2020 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych i środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Fundusze krajowe

Projekty realizowane z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych:

2020

1. Budowa chodnika wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki koło miejscowości Brożówka (przebudowa drogi)

Wartość inwestycji: 933 402,87 zł (brutto).

Współfinansowanie:
Gmina Kruklanki: 379 195,00 zł,
Fundusz Dróg Samorządowych: 467 394,77 zł.

2. Remont mostu obrotowego nad Kanałem Łuczańskim w ciągu ul. Moniuszki w Giżycku

Wartość inwestycji: 228 153,42 zł (brutto).

Współfinansowanie:
Fundusz Dróg Samorządowych: 114 027,81 zł.

3. Remont drogi powiatowej nr 1728N w msc. Jeziorko

Wartość zadania: 1 199 995,21 zł

Współfinansowanie:
Fundusz Dróg Samorządowych: 589 173,60 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N Wydminy – Wężówka – gr. pow., w miejscowości Wężówka

Wartość zadania: 2 887 134,93 zł

Współfinansowanie:
Fundusz Dróg Samorządowych: 665 977,00 zł.

5. Przebudowa drogi pow. nr 1720N, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 133002N do miejscowości Marcinowa Wola

Wartość zadania: 3 569 727,30 zł

Współfinansowanie:
Fundusz Dróg Samorządowych: 848 148,00 zł.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Pieczonki – Sulimy w miejscowości Sulimy

Wartość zadania: 2 670 234,69 zł

Współfinansowanie:
Fundusz Dróg Samorządowych: 626 160,00 zł.

7. Przebudowa al. 1 Maja w Giżycku

Wartość zadania: 1 351 985,81 zł

Współfinansowanie:
Fundusz Dróg Samorządowych: 313 520,00 zł.

8. Remont drogi powiatowej nr 1738N na odcinku Kruklanki – Żywki

Celem zadania jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1738N na odcinku od km 1+720 do km 3+920 o długości 2,200 km, dzięki któremu poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu, komfort jazdy oraz płynności ruchu.
Planowane efekty zadania: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz remont istniejących zjazdów.
Termin realizacji zadania: lipiec 2020 r. – październik 2020 r.

Wartość zadania: 934 987,44 zł

9. Remont drogi powiatowej nr 1724N Wronka – Wilkasy

Celem zadania jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1724N na odcinku od km 1+176 do km 2+246, o długości 1,070 km, dzięki któremu poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, polepszy komfort jazdy i płynność ruchu.
Planowane efekty zadania: wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa niezwiązanego, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz remont istniejących zjazdów.
Termin realizacji zadania: lipiec 2020 r. – październik 2020 r.

Wartość zadania: 489 697,13 zł

10. Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn – Stara Rudówka

Droga powiatowa nr 1726N zlokalizowana jest w zachodniej części powiatu giżyckiego, w Gminie Ryn. Jest drogą klasy zbiorczej „Z”. Stanowi istotny element w układzie komunikacyjnym powiatu giżyckiego i Gminy Ryn, przebiega przez miejscowości Ryn i Stara Rudówka.Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn – Stara Rudówka, od km 3+837 do km 5+687, o długości 1850 m. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej, a co za tym idzie poprawienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu.Planowane efekty zadania: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni z betonu asfaltowego, wzmocnienie konstrukcji drogi warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego oraz podbudową z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, wykonanie poboczy, remont zjazdów. Termin realizacji zadania: październik-listopad 2020 r.

Wartość zadania: 789 168,86 zł

 


 

Projekty realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Starosta Giżycki (Administrator) informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Giżycku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Giżycki z siedzibą przy al. 1 Maja 14 oraz ul. Generała Józefa Zajączka 2, 11-500 Giżycko (tel. 87 428 59 58, adres e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl). 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Jolantę Palczewską, z którą można się kontaktować: al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko; tel. 87 428 59 58, adres e-mail: iod@gizycko.starostwo.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych) (np.: wydawanie zezwoleń w zakresie rejestracji pojazdów, praw jazdy, pozwoleń na budowę, prowadzenie ewidencji gruntów i budynków itp.),
 5. realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 7. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 8. w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 9. umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 10. udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 11. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 12. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);
 13. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Starostwem Powiatowym w Giżycku przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Giżycki (np. usługi pocztowe).
 14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji). 
 15. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 16. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
 17. sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 16 RODO,
 18. żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
 19. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
 21. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
 22. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 23. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 24. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 25. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/

This will close in 20 seconds

Skip to content