Informacja o przyjęciu SzOOP RPO WiM 2014-2020

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Zmiany dotyczą następujących osi:

1. Obszary wymagające rewitalizacji – Uchwała nr 19/394/18/V

2. Włączenie społeczne – Uchwała nr 19/395/18/V

3. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – Uchwała nr 19/396/18/V

4. Efektywność energetyczna – Uchwała nr 19/397/18/V

5. Cyfrowy region – Uchwała nr 19/398/18/V

Szczegółowe opisy osi priorytetowych, stanowiące załączniki do ww. uchwał, wraz z wykazami zmian zostały opublikowane na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl/ pod szczegółowym adresem:

http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/206/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020