Informacja o przyznaniu dofinansowania

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. NA LATA 2021-2025

 – edycja 2023 r.

INFORMACJA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA

 

Na podstawie § 11 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021r., poz. 1675) informujemy, iż decyzją Wojewody Warmińsko–Mazurskiego, następującym szkołom, dla których Powiat Giżycki jest organem prowadzącym, przyznane zostało wsparcie finansowe na realizację Programu w roku 2023:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku – 12 000,00zł;
  2. II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku – 9 600,00zł;
  3. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku – 12 000,00zł.

Celem Programu jest zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz lektur szkolnych, literatury pedagogicznej i metodycznej do bibliotek pedagogicznych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na nośniku elektronicznym, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz realizacja działań promujących czytelnictwo w postaci organizacji spotkań autorskich, wystaw i konkursów.