Informacja o utrudnieniach w ruchu pojazdów w związku z organizacją w dniu 15 czerwca br. Procesji Eucharystycznej w ramach Bożego Ciała w miejscowościach: Giżycko – Parafia Rzymskokatolicka p.w św. Brunona: Procesja rozpocznie się z Sanktuarium świętego Brunona w Giżycku przy ul. Pionierskiej 14 około godz. 10.45 i przejdzie ulicami: Kościuszki, Wodociągową, Warszawską, Placem Grunwaldzkim, 1 Maja, Kościuszki i Pionierską powróci do Kościoła św. Brunona. Związane z procesją cztery ołtarze zostaną ustawione : a/przy ulicy Wodociągowej – obok ronda na tle ogrodzenia przy szpitalu, b/ przy Placu Grunwaldzkim – w okolicach fontanny, c/ przy ul. 1 Maja – obok budynku poczty, d/ przy ulicy Pionierskiej – na murze kościoła św. Brunona . Przy drugim ołtarzu t.j. przy Placu Grunwaldzkim przewidziane jest kazanie . Przewidywane zakończenie procesji około godz. 12.45. Giżycko – Parafia Rzymskokatolicka p.w św. Maksymiliana Kolbe: Procesja rozpocznie się z Sanktuarium świętego Maksymiliana Kolbe w Giżycku przy ul. Wiejska 22 C około godz. 10.50 i przejdzie ulicami :Wiejską, Polną, Rolniczą, Nowogródzką, Wiejską do Kościoła. Związane z procesją cztery ołtarze zostaną ustawione : a/ ołtarz przy ulicy Polnej 1 b/ ołtarz przy zbiegu ulicy Rolniczej i Wspólnej 1 c/ ołtarz przy ulicy Nowogródzkiej 28 d/ ołtarz na ścianie kościoła przy ulicy Wiejskiej 22 c Przewidywane zakończenie procesji około godz. 12.30.

Zarząd Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku jest powiatową jednostką organizacyjną utworzoną w trybie i na warunkach określonych Uchwałą  Nr III /6/98 Rady Powiatu Giżycko z dnia 15 grudnia 1998 roku.

Przedmiotem działania Zarządu Dróg w odniesieniu do dróg powiatowych jest:

1/  opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2/  opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych,
3/  pełnienie funkcji inwestora,
4/  utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5/  realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6/  przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych kraju oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7/  koordynacja robót w pasie drogowym,
8/  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobierania opłat i kar pieniężnych,
9/  prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
10/  prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
11/  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12/  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13/  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub       powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14/  wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15/  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16/  sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
17/  prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w jego zarządzie.

Kierownictwo zarządu
Józef Pipiro–  Dyrektor Zarządu Dróg – tel. 4293426
Grzegorz Moszczyński –  Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg – tel. 4293426
Janina Chabrewicz –  Główny Księgowy – tel.  4293426 wew.  15
Anna Rywak–  Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej – tel. 4293426 wew.  13
Teresa Wołodźko –  Kierownik Sekcji Budowy Dróg i Mostów – tel. 4293426 wew. 18
Emilia Niewińska  –  Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów – tel. 4293426 wew. 21
Paweł Galicki – Kierownik Zespołu ds. Uzgodnień – tel. 4293426 wew. 17
Kazimierz Rywak– Technik Obwodu Drogowego – tel. 4281582

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie