W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Zarząd Dróg Powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku jest powiatową jednostką organizacyjną utworzoną w trybie i na warunkach określonych Uchwałą  Nr III /6/98 Rady Powiatu Giżycko z dnia 15 grudnia 1998 roku.

Przedmiotem działania Zarządu Dróg w odniesieniu do dróg powiatowych jest:

1/  opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2/  opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych,
3/  pełnienie funkcji inwestora,
4/  utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5/  realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6/  przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych kraju oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7/  koordynacja robót w pasie drogowym,
8/  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobierania opłat i kar pieniężnych,
9/  prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
10/  prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
11/  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12/  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13/  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub       powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14/  wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15/  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16/  sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
17/  prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w jego zarządzie.

Kierownictwo zarządu
Józef Pipiro–  Dyrektor Zarządu Dróg – tel. 4293426
Grzegorz Moszczyński –  Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg – tel. 4293426
Janina Chabrewicz –  Główny Księgowy – tel.  4293426 wew.  15
Anna Rywak–  Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej – tel. 4293426 wew.  13
Teresa Wołodźko –  Kierownik Sekcji Budowy Dróg i Mostów – tel. 4293426 wew. 18
Emilia Niewińska  –  Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów – tel. 4293426 wew. 21
Paweł Galicki – Kierownik Zespołu ds. Uzgodnień – tel. 4293426 wew. 17
Kazimierz Rywak– Technik Obwodu Drogowego – tel. 4281582

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie