Informacje z serwisu RPO WiM

uwagaDnia 5 maja 2016 roku Komisja Oceniająca Projekty zakończyła pracę. Poniżej lista z wnioskiem, który otrzymał dofinansowanie oraz skład KOP.

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/577/lista-wnioskow

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Lista projektów – kliknij tutaj

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania  w ramach Poddziałania 11.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej w regionie – tryb pozakonkursowy.

Informacja o wybranym projekcie – kliknij tutaj 

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w następujących działaniach oraz poddziałaniach.
Szczegółowe informacje w linkach poniżej:

Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Dnia 20 maja 2016 roku odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk.

Aby uzyskać szczegółowe informację dotyczące spotkania – kliknij tutaj