Jeszcze tylko przez tydzień organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dotacje

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2022, w następujących obszarach:

  1. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  2. kultura fizyczna,
  3. profilaktyka i promocja zdrowia,
  4. ratownictwo i ochrona ludności,
  5. wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz NGO,
  6. dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych,
  7. edukacja ekologiczna.

Termin składania ofert: 4 lutego 2022 r. do godz. 15:00 (jedynie w przypadku zadania polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do dnia 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2022 rok).

Zadania publiczne powinny być realizowane w przedziale czasowym określonym przez Państwa w ofercie, ale nieprzekraczającym okresu od 1 stycznia 2022r. do 15 grudnia 2022r.

W pkt. VI.3. oferty „Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty…” należy opisać:
– środki bezpieczeństwa związane z realizacją zadania lub alternatywne sposoby wykonania zadania wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
– w jaki sposób zapewniona zostanie dostępność zadania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty [POBIERZ]

Treść ogłoszenia w BIP [ZOBACZ]