JUBILEUSZ 10 – LECIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ LGD9 !

lgd9113 marca 2016 roku mija 10 lat działalności Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).

Związek Stowarzyszeń LGD9 jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego wchodzą jednostki samorządu terytorialnego (11), organizacje pozarządowe (22), przedsiębiorcy (23), ośrodki kultury (3), osoby fizyczne (8).

Lokalna Grupa Działania (LGD9), która powstała z inicjatywy Fundacji „Kanał Mazurski” oraz 9-ciu gmin, w partnerstwie ze swoimi członkami, przez okres 10-letniej działalności zrealizowała wiele ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, przyczyniających się do poprawy infrastruktury społecznej, rozwoju gospodarczego oraz wzrostu aktywności mieszkańców, pozyskując na ten cel środki zewnętrzne, w tym środki unijne, rządowe i samorządowe na realizację następujących projektów:

– Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi poprzez rozwój oferty turystycznej oraz wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych obszaru w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działanie „Pilotażowy Program LEADER+”, Schemat II (budżet: 748.000,00 zł);

– Aktywizacja społeczności lokalnych gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w zakresie opracowywania i wdrażania programów rozwoju miejscowości w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego samorządu województwa warmińsko – mazurskiego (budżet: 6.950,99 zł.);

– Szkolenie dla organizacji pozarządowych: Techniki pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania oraz zasady realizacji projektów w ramach PO KL (budżet: 41.903,18 zł.);

– Nowy zawód – nowe perspektywy w ramach PO KL (budżet: 465.310,00 zł.);

– Nowy zawód – nowe perspektywy (druga edycja) w ramach PO KL (budżet: 536.260,00 zł);

– Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (budżet: 8.275.420,00 zł.);

– Lokalna Grupa Rybacka szansą na aktywizacje społeczności obszarów wiejskich zależnych od rybactwa w ramach PO KL (budżet: 46.385,60 zł.);

– III Międzynarodowy spływ kajakowy Węgorapa – Angrapa w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu województwa warmińsko – mazurskiego (budżet: 7.000,00 zł.);

– Akademia Animatorów Lokalnych LGD9 w ramach programu FIO (budżet: 44.122,00 zł.);

– Centrum Organizacji Pozarządowych LGD9 AKTYWATOR w ramach programu FIO (budżet: 133.280,00 zł.);

– Centrum Animacji Społecznej w ramach programu FIO (budżet: 208.486,60 zł.);

– Teatr, Opera, Filharmonia – atuty wielkich miast w ramach PZU Z KULTURĄ Fundacji PZU (budżet: 15.732,28 zł.);

– Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW na lata 2014-2020 (budżet: 110.000,00 zł.).

W sumie LGD9 przez 10 lat zrealizowała projekty na kwotę około 10,5 mln. zł.

Warto też przypomnieć, że Związek Stowarzyszeń LGD9 był założycielem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, które to stowarzyszenie opracowało, a następnie wdrożyło Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich (w ramach PO RYBY) pozyskując środki w wysokości około 26 mln. zł.

Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 również w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” opracował Lokalną Strategię Rozwoju, której budżet wynosi 20.390.000,00 zł. Działania zaplanowane w LSR będą sfinansowane z dwóch funduszy; Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 jest już pozytywnie oceniona pod względem formalnym i oczekuje na ocenę merytoryczną. Podpisanie umowy ramowej planowane jest na koniec kwietnia lub na początku maja br., natomiast ogłoszenie pierwszych konkursów planuje się w czerwcu lub drugiej połowie tego roku. Przed ogłoszeniem konkursów zostaną zorganizowane szkolenia dla wszystkich interesariuszy.

Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz pracownicy biura dziękują członkom, LGD9, partnerom, w tym liderom samorządów, przedsiębiorcom, członkom organizacji pozarządowych za wieloletnią, efektywną współpracę na rzecz społeczności lokalnej!