Jubileusz 35-lecia działalności PSONI

W dniu dzisiejszym (22.10.br.) odbyły się uroczyste obchody 35-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku. W uroczystości wziął udział Wicestarosta Giżycki Mateusz Sieroński.

Uroczystość została uświetniona występami uczniów i wychowanków placówek oświatowych PSONI Koło w Giżycku i tańcami integracyjnymi. Była również okazją do zaprezentowania działalności organizacji, składania życzeń, gratulacji i podziękowań.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Jest organizacją rodziców, profesjonalistów oraz przyjaciół zaangażowanych w działania zmierzające do pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną, do życia w społeczeństwie.

Misją Stowarzyszenia jest:

  • dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie
  • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Ruch rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w Giżycku zapoczątkowany w 1987 roku. Początkowo, jako Koło Dzieci Specjalnej Troski działające przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Giżycku, a od 2003 roku jako Koło terenowe ogólnopolskiej organizacji – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Fot. Ewa Ostrowska