Kolejny milion zł na rzecz szpitala przekazany zostanie z budżetu Powiatu Giżyckiego

W miniony czwartek, tj. 23 lutego 2023r. podczas sesji Rady Powiatu w Giżycku realizując zapisy umowy z dnia 9 grudnia 2019 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Powiatem Giżyckim w sprawie wsparcia przez Powiat Giżycki działań związanych z utworzeniem przez Miasto Giżycko nowego podmiotu leczniczego „Giżycka Ochrona Zdrowia” sp. z o.o. Powiat Giżycki udzielił Gminie Miejskiej Giżycko pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na podniesienie jakości wykonywanych świadczeń medycznych w zakresie majątkowym, w szczególności wyposażenia w sprzęt medyczny. W szczególności tegoroczna dotacja wykorzystana zostanie na modernizację pomieszczeń i zakup aparatury medycznej na oddział intensywnej opieki medycznej w giżyckim szpitalu.

Od momentu podpisania porozumienia z 2019r. Powiat Giżycki przekazał już na rzecz rozwoju szpitala giżyckiego bez mała 10 mln zł.

Szczegółowo przebieg dotychczasowego wsparcia przedstawia tabela poniżej: