Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu ucznia

W dniach 15-16 maja 2023 r. w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji w Giżycku odbyło się szkolenie „Edukacja integracyjna i włączająca środkiem do zwiększenia stopnia skolaryzacji w szkołach powiatu giżyckiego i węgorzewskiego oraz Rejonu Południowej Litwy” w ramach projektu Erasmus+ „Kompetencje i współpraca nauczycieli kluczem do sukcesu ucznia” realizowanego przez PORE.
To były dwa intensywne dni pracy ze wspaniałymi, zaangażowanymi w edukację nauczycielkami i nauczycielami.
Celem szkolenia było nabycie przez uczestników projektu kompetencji z zakresu racjonalnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

Źródło: Ola Rodzewicz