Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Starosta Giżycki informuje, że stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 z późn. zm.) stowarzyszenia oraz fundacje działające na terenie powiatu giżyckiego, które przyjmują w gotówce lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 euro (bez względu na to, czy płatność to pojedyncza operacja czy kilka operacji, które są ze sobą powiązane) organizacja ta staje się „organizacją obowiązaną” stosownie do treści w/w artykułu. W sytuacji kiedy operacje w gotówce wymienione wyżej są realizowane przez daną organizację, do jej obowiązków należy realizacja szeregu zadań wynikających z art. 6-8, 27, 33-37, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 72, 74, 117 w/w ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Oznacza to m.in. że w chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10.000 euro, fundacja lub stowarzyszenie stają się automatycznie „instytucją obowiązaną”, ale tylko w stosunku do klienta, od którego przyjęła gotówkę lub dokonała płatności w gotówce zarówno w ramach nawiązanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej. Nie należy tego obowiązku przenosić na relacje z innymi klientami lub na inne transakcje, które nie zostały przeprowadzone w formie gotówkowej. Tylko w tym zakresie tj. tylko w stosunku do klienta, z którym fundacja lub stowarzyszenie jest związane umową lub transakcją okazjonalną fundacja lub stowarzyszenie powinny rozpoznać ryzyko, zastosować środki bezpieczeństwa finansowego i jeśli transakcja przekracza kwotę 15.000 euro przesłać ją do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jeśli fundacja lub stowarzyszenie stały się „instytucją obowiązaną” powinny wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wprowadzić wewnętrzną procedurę i przeszkolić pracowników realizujących obowiązki wynikające z ustawy. Po zakończeniu okresu trwania relacji z klientem, od którego przyjęła gotówkę, fundacja lub stowarzyszenie przestaje być „instytucją obowiązaną”.
Zgodnie z art. 72 w/w ustawy stowarzyszenia lub fundacje, które realizują płatności gotówkowe, albo przyjmują środki pieniężne o wartości przekraczającej 15.000 euro są zobowiązane zgłaszać tę okoliczności Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 7 dni od dnia operacji lub dokonania transakcji. Formularz identyfikujący zgłoszenie operacji przekazywany jest zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną (Dz. U . z 2018 r., poz. 1946) za pośrednictwem:
1) strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w systemie teleinformatycznym;
2) oprogramowania interfejsowego umożliwiającego łączność z usługą sieciową systemu teleinformatycznego, której identyfikator URI i opis interfejsu jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej w systemie teleinformatycznym.
Zgodnie z art. 130 ust. 2 w/w ustawy w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji nadzór wykonują także starostwie.
Proszę więc o przesłanie informacji drogą elektroniczną jeśli Państwa organizacja (stowarzyszenie, fundacja) dokonywała jakichkolwiek płatności gotówkowych w kwocie równoważnej 10.000 euro lub wyższej. Informację taką proszę przesyłać na bieżąco na adres mailowy fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl     (za 2020 r. w terminie do dnia 18 stycznia 2021 roku).
Informacje te stanowić będą podstawę do złożenia przez Starostę Giżyckiego sprawozdania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o kategoryzacji stowarzyszeń i fundacji mających status „instytucji obowiązanej” na terenie powiatu giżyckiego.
Sprawę proszę potraktować jako pilną.