Komunikat Głównego Insp. Nadzoru Budowlanego dot. ewidencji emisyjności budynków

Poniżej zamieszczamy komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

„W trosce o jakość powietrza i życia polskich obywateli, w mijającym roku podjęłam inicjatywę budowy i rozwoju Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Gromadzenie i udostępnienie danych z CEEB umożliwi realizację zadań pomocowych w zakresie modernizacji budynków i wymiany starych pieców na nowe źródła ciepła przez samorządy.
Obowiązek złożenia deklaracji przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków, które są
zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW obowiązuje od 1 lipca 2021 r. Jednak
świadomość społeczna istnienia tego obowiązku wymaga jeszcze wzmocnienia
i popularyzacji”.

Na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow znajdują się materiały dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

ulotka centralna ewidencja emisyjności budynków