O edukacji i środowisku w gminie…

W piątek 22 lipca br. odbyła się w porcie Ekomarina konferencja Kobiecego Forum Samorządowego „Edukacja i środowisko w gminie”. W konferencji wzięły udział Panie wójt i burmistrz z Kobiecego Forum Samorządowego oraz zaproszeni goście. Na zaproszenie pani Burmistrz wziął w niej udział Wicestarosta Giżycki Wacław Strażewicz, Sekretarz Powiatu Ewa Gudel oraz Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Marzena Potomska.

W trakcie konferencji pani Hanna Sawicka, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Wód w Narodowzm Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informowała o programach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.

Na stronie www.nfosigw.gov.pl/publikacje/dokumenty-programowe/ umieszczono Przewodnik po Programach priorytetowych NFOŚiGW na rok 2011 dotyczących sektorów: ochrona wód, gospodarka wodna, ochrona powierzchni ziemi, geologia i górnictwo, ochrona klimatu, ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, ekspertyzy i prace naukowo-badawcze, programy międzydziedzinowe.

Ponadto poruszano problemy z jakimi borykają się samorządy w związku z prowadzeniem szkół i placówek oświatowych, mówiono o niewystarczających środkach finansowych i zastrzeżeniach do regulacji prawnych.

 

Fotografie: Marzena Potomska, Starostwo Powiatowe w Giżycku