Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

EUCPN logoEuropejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowacja, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej II połowie 2016 r. W roku ubiegłym laureatem nagrody został holenderski projekt, natomiast Polskę reprezentował projekt „Cyberprzemoc w szkołach” Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji „Drogowskazy”.

Tematem tegorocznego konkursu oraz konferencji dobrych praktyk (EUCPN), która odbędzie się na Słowacji w dniach 14-15 grudnia br. jest „Zapobieganie przestępstwom przeciw osobom starszym”. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas ww. Konferencji.

Nagrodę główną w konkursie stanowi 10.000 Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie 2 nagród po 5.000 Euro dla 2 wyróżnionych projektów.

Projekty do konkursu ECPA moga byc przedkładane przez następujące podmioty:

  1. komórkę organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  2. Komendę Główną Policji;
  3. Komendę Główną Straży Granicznej;
  4. Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej;
  5. urząd wojewódzki, w tym w szczególności przy uwzględnieniu projektów jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239), nieprowadzących działalności gospodarczej, działających na terenie województwa;
  6. inny urząd administracji rządowej, którego zakres działania związany jest z tematem Konkursu ECPA.

Projekty do konkursu należy składać do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, na formularzu dostępnym poniżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2016 r.

Urząd wojewódzki dokona wyboru maksymalnie 3 najlepszych projektów z województwa.

Dołączone do projektów materiały tj. ulotki, zdjęcia czy prezentacje nie będą podlegały ocenie. Proszę zwrócić uwagę, by projekty zgłoszone do konkursu były poddane ewaluacji.

Formularz zgłoszeniowy  [POBIERZ]

Regulamin konkursu  [POBIERZ]