Konkurs MEN pn. ŻyjMy z PASJĄ

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania pn.: „ŻyjMy z PASJĄ. Projekty wspierające rozwijanie aktywności własnej dziecka, wychowanie w partnerstwie, wzajemny szacunek i akceptację”. Termin składania ofert 18 czerwca 2012 r.

Oferty realizacji zadania mogą składać:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność statutową w dziedzinie której dotyczy ww. zadanie publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego, które prowadzą przedszkola, szkoły, placówki oświatowo – wychowawcze.

Konkurs organizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2012 r.

Celem Konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy zaplanują oraz wdrożą w szkołach lub/i w placówkach oświatowo-wychowawczych projekty upowszechniające idee wychowawcze Janusza Korczaka i obejmujące działania w ramach jednego z niżej wskazanych modułów:

Moduł I
Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci i młodzieży.

Moduł II
Promowanie zdrowego stylu życia, w szczególności prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Maksymalna kwota dofinansowania każdego projektu wyłonionego w drodze konkursu wynosi 60 000 zł.

Dotacja może być wykorzystana w terminie określonym w umowie, nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i nie później niż do dnia 15 grudnia 2012 r.

Formularz oferty należy wypełnić on – line.

Formularz oferty zamieszczony jest na stronie: www.formularz.men.gov.pl Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MEN.

Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
lub złożyć w Biurze Podawczym MEN
z dopiskiem na kopercie: Konkurs MEN: ŻyjMy z PASJĄ – Moduł …… (proszę wpisać numer modułu)
do dnia 18 czerwca 2012 r.

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane w terminie (decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do Ministerstwa).

Godziny pracy Biura Podawczego MEN: 8:15 – 16:15.

Wersja elektroniczna i papierowa muszą być identyczne.

Kontakt w sprawach formalnych:
Katarzyna Błońska – Departament Ekonomiczny MEN,
tel.: (22) 34-74-468, katarzyna.blonska@men.gov.pl

Szczegółowe informacje [TUTAJ]