Konkurs na dofinansowanie wkładu własnego

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 r. – w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych.

 

Dotyczy następujących zadań:
1. edukacja i promocja zdrowia publicznego
2. rozwój kultury fizycznej
3. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
4. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
5. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
6. rozwój turystyki
7. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
8. aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
9. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
10. integracja środowisk kombatanckich

Kwota przeznaczona na dofinansowanie  zadań (w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych) w konkursie to:  50 000 zł.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (www.bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/  w zakładce „organizacje pozarządowe” – otwarte konkursy ofert).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (parter, pok. 3), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 7 maja 2012 r. – należy składać oferty.  

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.

Więcej informacji na BIP Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Organizacje pozarządowe.