Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

Przewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Austria, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2018 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie podmioty administracji rządowej, administracji samorządowej, inne służby, straże, inspekcje, jak również organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUCPN w Austrii. Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla 2 wyróżnionych projektów.

Informacja ogólna o konkursie

Tematem tegorocznego konkursu jest: „Współpraca Policji ze społecznością lokalną (ang. community policing) jako ważna metoda zwiększania obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa” – najlepsza inicjatywa w zakresie budowania lokalnej koalicji na rzecz bezpieczeństwa oraz współpracy z partnerami lokalnymi.

Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów w zakresie zapobiegania lub ograniczania tego zjawisku, jak i poczucia zagrożenia. Udział w konkursie jest otwarty dla każdego projektu, czy też inicjatywy. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Uwaga! Na ocenę projektu nie mają wpływu dołączone materiały promocyjne (m.in. ulotki, zdjęcia).

Projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym, należy składać do dnia 24 sierpnia 2018 r. (data wpływu do urzędu) na adres:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Urząd Wojewódzki dokona wyboru maksymalnie 3 najlepszych projektów ze swojego województwa, a następnie przekazuje formularze konkursowe do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez Komisję powołaną w MSWiA.

 

W załączeniu:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Arkusz oceny projektu

3. Regulamin krajowych eliminacji do corocznego konkursu ECPA

4. Komunikat Prezydencji Austriackiej

5. Zasady i procedury przyznawania Nagrody

 

Informacja na stronie internetowej EUCPN: https://eucpn.org/events/european-crime-prevention-award-ecpa-and-best-practice-conference-bpc

Informacja na stronie MSWiA: https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/europejska-siec-zapobie/aktualnosci