Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 r. – w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych tj. spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

Dotyczy to następujących zadań:
1)    rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu,
2)    rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży,
3)    działania w obszarze kultury mające wpływ na rozwój kapitału społecznego regionu.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie  zadań w konkursie to:  51.500 zł. Wnioskowana dotacja nie może być większa niż 10.000 zł.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (http://bip2.warmia.mazury.pl/ ) w zakładce „Organizacje Pozarządowe” – otwarte konkursy ofert).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17 (pok. 111), tel. 89 512 58 75 lub 89 512 58 80, w którym również do dnia 12 maja 2017 r. – należy składać oferty.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.