Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego pod nazwą: „Wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i samorządy lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie: http://bip2.warmia.mazury.pl  zakładka: „Organizacje Pozarządowe” – „Otwarte konkursy ofert”

Termin składania ofert: 27 lipca 2017 r.

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. (89) 512-58-75, (89) 512-58-76, 724-777-741.