Konsultacje Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Uwagi można zgłaszać do 16 października br.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: http://bip2.warmia.mazury (zakładka: „Konsultacje społeczne”).

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 14 września – 16 października 2016 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu, mailem na adres: op@warmia.mazury.pl

Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-447 Olsztyn
ul. Głowackiego  17
T: +48 89 512 58 80
F: +48 89 512 58 76
E: op@warmia.mazury.pl
W: www.wrota.warmia.mazury.pl