Konsultacje programu współpracy z NGO

Starosta Giżycki zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Giżyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2015”. Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 25 października – 5 listopada 2012 roku na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, na wypełnionym formularzu, na adres: e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl, fax: (087) 428-55-06 bądź osobiście w pokoju 211.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.powiatgizycki.pl (zakładka: sektor pozarządowy – ogłoszenia) oraz  www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki  (zakładka: organizacje pozarządowe).

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Starostwa Powiatowego w Giżycku. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Spraw Obywatelskich.

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji programu [pobierz]

Ogłoszenie [pobierz]

Projekt programu do konsultacji [pobierz]

Formularz zgłaszania uwag DOC [pobierz]

Formularz zgłaszania uwag PDF [pobierz]

Uchwała nr XLIV/258/2010 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  [pobierz]