Konsultacje społeczne

Starosta  Giżycki  zaprasza Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Giżycku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.powiatgizycki.pl (zakładka: sektor pozarządowy – ogłoszenia) oraz  www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl  (zakładka: organizacje pozarządowe – informacje ogólne – konsultacje społeczne).
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 18 – 25 lipca 2017 roku na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, na adres: e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl, fax: (87) 428-55-06 bądź osobiście w pokoju 211. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Starostwa Powiatowego w Giżycku. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Spraw Obywatelskich.

Ogłoszenie [POBIERZ]

Treść projektu uchwały [POBIERZ]

Formularz zgłaszania uwag [POBIERZ]