Konsultacje społeczne

Zarząd Powiatu w Giżycku informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Giżyckiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”. Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można składać w terminie do 17 września 2020 r.

 


 

WŚ.602.3.2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu giżyckiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Zarząd Powiatu Giżyckiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Giżyckiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.

Z treścią projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska  dla Powiatu Giżyckiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się:
– w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku przy ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko w godzinach pracy urzędu
– na stronach internetowych Powiatu: www.powiatgizycki.pl
http://gizycko.starostwo.gov.pl/pliki/pliki-zwiazane-z-ochrona-srodowiska/
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Giżyckiego: http://bip.powiatgizycki.pl/486/Konsultacje_spoleczne/
„Powiatowy Program Ochrony Środowiska” jest również załącznikiem do niniejszego dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można składać w terminie od 28.08.2020r. do  17.09.2020r. z wykorzystaniem formularza opinii dostępnego na ww. stronie internetowej Starostwa lub w dowolnej formie pisemnej i po wypełnieniu należy przesłać:
– na adres: Starostwo Powiatowe, ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: srodowisko1@gizycko.starostwo.gov.pl , bez konieczności opatrywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Giżyckiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 [POBIERZ]

Formularz zgłaszania uwag [POBIERZ]