Konsultacje społeczne

Starosta  Giżycki  zaprasza Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu uchwały Zarządu Powiatu w Giżycku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2021.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.powiatgizycki.pl (zakładka: NGO – ogłoszenia) oraz  www.bip.powiatgizycki.pl  (zakładka: organizacje pozarządowe – informacje ogólne – konsultacje społeczne) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al. 1 Maja 14.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu, danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 22-28 grudnia 2020 roku na adres: Starostwo Powiatowe, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, na adres e-mail: fundusze@gizycko.starostwo.gov.pl, fax: (087) 428-55-06. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Starostwa Powiatowego w Giżycku. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Spraw Obywatelskich.

 

Ogłoszenie [POBIERZ]

Formularz zgłaszania uwag [POBIERZ]