Konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Giżyckim

Zaproszenie do konsultacji publicznych

herb_powiat_gizyckiStarosta Giżycki zaprasza mieszkańców powiatu giżyckiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwanego dalej „Planem Transportowym”.

 Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji społecznych:
 1. Art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440).
 2. Miejsce wyłożenia projektu planu transportowego:
  –  pokój 4A Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Aleja 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, Tel. 87 428 59 58 w. 50,
  –  Biuletyn Informacji Publicznej: bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
  – tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Giżycku
 3. Forma i miejsce składania opinii:
  -uwagi wnoszone osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku,
  – uwagi wnoszone pocztą elektroniczną na adres: komunikacja@gizycko.starostwo.gov.pl
 4.  Termin składania opinii dotyczących planu:
  w godz. 08:00 – 15:00 do 09 czerwca 2016 roku do godz. 15:00
  Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Cel konsultacji społecznych:
  Zebranie opinii mieszkańców powiatu giżyckiego na temat uchwalanego Planu Transportowego.
 6. Powiadomienie społeczności lokalnej o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w ww. zakresie nastąpi poprzez:
  – umieszczenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Biuletynie Informacji Publicznej bip.spgizycko.warmia.mazury.pl
  – wywieszenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych planu transportowego na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Giżycku,
  – ogłoszenie w miejscowej prasie.