Konsultacje wojewódzkiego Programu Współpracy…

W związku ze skierowaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016, serdecznie zapraszamy na spotkanie w dniu 19 października 2015 r. w godz. 16.00-18.00 w Urzędzie Miasta w Ełku (sala konferencyjna).

Spotkanie poprowadzi Pani Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego).

W programie:
1. Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2016 – prezentacja, dyskusja, zgłaszanie uwag, ewentualnych propozycji do programu.
2. Zasady udzielania dotacji oraz udziału w konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2016.
3. Przedstawienie informacji nt. możliwości dofinansowania działań organizacji pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy przesyłać mailem, na adres: brek@warmia.mazury.pl do dnia 16 października 2015 r.

Konsultacje projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016