„Konsumenci to my wszyscy” – 15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta

Światowy Dzień Konsumenta, znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta, obchodzony jest corocznie 15 marca. Termin obchodów wiąże się z rocznicą przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy’ego, skierowanego w 1962 r. do amerykańskiego Kongresu. W przemowie tej po raz pierwszy zaakcentowano potrzebę ochrony praw konsumentów.

Kennedy wypowiedział cztery podstawowe prawa konsumentów: prawo do bezpieczeństwa, rzetelnej informacji, do wyboru oraz prawo do bycia wysłuchanym. Z jego ust padło też znane stwierdzenie: „Konsumenci to my wszyscy”.

Ochrona praw konsumentów w Polsce zabezpieczona jest postanowieniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 76 wskazuje, iż: „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa”.

Wspomniany zakres, uregulowany jest w ustawach, z których najbardziej fundamentalnymi są: ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawa o prawach konsumenta. Ponadto po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej prawa konsumenta są także chronione normami dyrektyw Komisji Europejskiej.

W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony był po raz pierwszy w 2000 roku, natomiast na świecie od 1983 roku.

Światowy Dzień Konsumenta jest okazją do upowszechniania wiedzy zarówno o prawach przysługujących konsumentom, jak i instytucjach i organizacjach chroniących prawa konsumentów. Rozwijający się intensywnie rynek stosuje coraz nowocześniejsze formy komunikacyjne i techniki marketingowe, które są trudne do rozpoznania przez konsumentów – słabszych uczestników rynku.

Warunkiem świadomego uczestniczenia konsumentów w rynku jest zasób wiedzy i posiadanie niezbędnych informacji.

Ochrona konsumentów w Polsce jest zadaniem wielu podmiotów administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych, które łącznie stanowią system zapewniający konsumentowi ochronę prawną. W skład systemu ochrony praw konsumentów wchodzą:

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (instytucja rządowa zajmująca się ochroną zbiorowych interesów konsumentów),
 • Inspekcja Handlowa,
 • Powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów (instytucja samorządowa zajmująca się ochroną konsumenta indywidualnego),
 • organizacje społeczne (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Aquila),
 • instytucje powołane do ochrony konsumenta w wąskim, specjalistycznym zakresie – Rzecznik Finansowy (ubezpieczenia i finanse), Arbiter Bankowy, Europejskie Centrum Konsumenckie (pomoc i porady dla konsumentów w UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii), Urząd Regulacji Energetyki (energia i paliwa), Urząd Komunikacji Elektronicznej (telekomunikacja), Rzecznik Praw Pasażera Kolei (podróże kolejowe), Rzecznik Praw Pasażera przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (podróże lotnicze), Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów  wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów. Rzecznik konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzecznika należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony  interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Rzecznik konsumentów może również:

 • wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
 • występować do sądu z wnioskiem o nałożenie kary grzywny na podmiot naruszający obowiązek udzielenia rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika;
 • występować jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Należy podkreślić, iż rzecznik konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku przyjmuje w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku przy Al. 1 Maja 14, parter, pok. nr 12, tel. (87) 428 59 58 w. 52, e-mail: rzecznik@gizycko.starostwo.gov.pl

 


 

Szanowni Konsumenci,

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta życzymy mieszkańcom Powiatu Giżyckiego bezpiecznych, satysfakcjonujących i bezproblemowych transakcji oraz radości z dokonywanych zakupów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku
Katarzyna Tota-Leszczyńska

Mirosław Dariusz Drzażdżewski
Starosta Giżycki