Krajowe eliminacje do konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

Rusza kolejna edycja konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”.

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs „Europejska Nagroda w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowenia, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2021 r.

Tematem tegorocznej edycji konkursu ECPA jest zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline). Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na rozpoznawanie przemocy wśród nieletnich, diagnozowanie sytuacji związanych z przemocą oraz podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie temu zjawisku. Celem Prezydencji słoweńskiej jest promowanie wymiany informacji i dobrych praktyk dotyczących zapobiegania zastraszaniu i przemocy wśród nieletnich (zarówno w online, jak i offline) między państwami członkowskimi UE.

Projekty do konkursu ECPA mogą być zgłaszane przez następujące podmioty:

  1. komórkę organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  2. Komendę Główną Policji;
  3. Komendę Główną Straży Granicznej;
  4. Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej;
  5. urząd wojewódzki;
  6. jednostkę samorządu terytorialnego;
  7. organizację pozarządową lub podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), nieprowadzące działalności gospodarczej;
  8. inny urząd administracji rządowej, którego zakres działania związany jest z tematem konkursu ECPA.

Każdy z podmiotów wskazanych w ust. 1 może zgłosić maksymalnie 3 projekty.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 euro. Ponadto regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości przewiduje przyznanie nagród po 5.000 euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas Konferencji Dobrych Praktyk EUPCN planowanej 9 grudnia bieżącego roku.

Zgodnie z założeniami każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu ECPA.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych, przez komisję powołaną przez Departament Porządku Publicznego MSWiA.

W imieniu Organizatora serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 10 września 2021 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres: 

Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

(ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP)

oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN: ilona.idzikowska@mswia.gov.pl

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem projektu zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

Regulamin krajowych eliminacji do corocznego konkursu „Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości [POBIERZ]

Formularz zgłoszeniowy (European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I) [POBIERZ]

Arkusz oceny projektu [POBIERZ]

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mswia/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci2