Kwalifikacja wojskowa 2016

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Powiatowa Komisja Lekarska w Giżycku pracować będzie w terminie od 1 do 22 marca 2016 r.

Miasto/gmina Termin stawiennictwa
m. Giżycko 01-10.03.2016 r., godz. 8.00
m. i gm. Ryn 10-11.03.2016 r., godz. 8.00
gm. Giżycko 14-15.03.2016 r., godz. 8.00
gm. Wydminy 16-17.03.2016 r., godz. 8.00
gm. Miłki 17-18.03.2016 r., godz. 8.00
gm. Kruklanki 18.03.2016 r., godz. 8.00
Kobiety 21.03.2016 r., godz. 8.00
Dzień dodatkowy 22.03.2016 r., godz. 8.00

Miejsce pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku:
Internat Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul. Smętka 7

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 1997 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1992—1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1995-1996, które: (a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, (b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1992—1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321);
  5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

KTO WZYWA DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?
Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań. Wezwanie należy doręczyć osobie co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

CO OBEJMUJĘ STAWIENIE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?
Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje:
– stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),
– powiatową komisją lekarską,
– wojskowym komendantem uzupełnień.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2) powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3) wojskowemu komendantowi uzupełnień:
– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
– potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

P A M I Ę T A J  ! ! !
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z póź. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 202 poz. 1566)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 226 poz. 1834)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U., poz. 1585.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321).