Kwalifikacje do zawodowej służby w 15 Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku

Krzyz_1KWALIFIKACJE DO SŁUŻBY
INFORMUJEMY

W 15 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ SĄ WOLNE STANOWISKA
W KORPUSIE:
– SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają się
w każdy poniedziałek miesiąca.

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ W 15 BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ PROSIMY O KONTAKT Z SEKCJĄ PERSONALNĄ S-1 W CELU POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA W KWALIFIKACJACH W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO PIĄTKU PRZED TERMINEM PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI.
Kandydaci do służby w korpusie szeregowych zawodowych – tel. 261 335 255
lub tel. 261 335 235

Jeśli nie lubisz nudy i nie boisz się wyzwań to przyjdź i spróbuj swoich sił jako szeregowy zawodowy.
Nie zwlekaj.
To ty musisz zdecydować, czy chcesz być profesjonalistą!

________________________________________
ZASADY NABORU DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
________________________________________
Zawodowa służba wojskowa
Przyjęcie kandydata do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się kandydata. Nabór odbywa się wieloetapowo, w oparciu o różne kryteria. Sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego przez różnych specjalistów. Oceniana jest także sprawność fizyczna – kandydat podczas egzaminu sprawnościowego musi spełnić ściśle określone wymagania – w zależności od korpusu. Wszyscy kandydaci do służby zawodowej muszą posiadać:
– odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
– niekaralność sądową;
– obywatelstwo polskie;
– ukończone 18 lat.

Do korpusu SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH może być powołany:
1) żołnierz rezerwy, który posiada:
–  ukończone gimnazjum;
– przygotowanie zawodowe (np. w przypadku powołania na stanowisko ratownika medycznego posiadanie odpowiednich uprawnień);
– odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową;
– niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskowego komendanta uzupełnień;
2) żołnierz NSR który ukończył szkolenie przygotowawcze oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przydatne do zawodowej służby wojskowej.
________________________________________
Zanim przystąpisz do egzaminu przygotuj następujące dokumenty:
1) życiorys;
2) zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (należy je uzyskać z sądu okręgowego lub rejonowego w miejscu zamieszkania);
3) świadectwo szkolne (najwyższe posiadane wykształcenie);
4) odpis aktu urodzenia;
5) ksero prawa jazdy (jeżeli kandydat posiada).
Po zdaniu egzaminu w jednostce wojskowej i zakwalifikowaniu przez komisję jednostki wojskowej zgłoś się do macierzystego WKU z w/w dokumentami oraz napisz wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
Po złożeniu tych dokumentów komendant WKU skieruje Cię na komisję lekarską celem określenia zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz do poradni psychologicznej.
Następnie, w przypadku pozytywnego wyniku badań lekarskich oczekuj na powiadomienie z WKU o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.
Kolejny krok to podpisanie kontraktu w Jednostce Wojskowej.
________________________________________
Pamiętaj: do zawodowej służby wojskowej powołuje się żołnierzy rezerwy – na wniosek żołnierza.
________________________________________
Warunki służby:
1) Wynagrodzenie około 2900 PLN (brutto).
2) Dobrowolne, bezpłatne zakwaterowanie na terenie jednostki w warunkach internatowych (pokoje wyposażone w meble).
3) Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na uzupełnienie elementów umundurowania.
4) Urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze specyfiki służby wojskowej.
5) Gratyfikacja urlopowa dla siebie i członków rodziny.
6) Dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za przejazd do miejscowości pobliskiej.
7) Nagrody uznaniowe.
8) Odprawa pieniężna po zakończeniu służby.
9) Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy doskonalące i certyfikujące poszczególne osoby funkcyjne, np. kursy kierowców KTO Rosomak, itp.).
10) Możliwość wyjazdu na misję wojskową w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego,
11) Możliwość wykupienia posiłków po kosztach surowcowych w stołówce wojskowej.

Egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego dla kandydatów na szeregowych, starszych szeregowych zawodowych obejmuje:
– bieg na 3000 m;
– podciąganie na drążku wysokim;
– bieg wahadłowy 10×10 lub bieg zygzakiem;
– skłony tułowia w przód.
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JEST POSIADANIE AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO OD LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W EGZAMINIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO!
Stawiennictwo w jednostce wojskowej do godz. 08:00 w każdy poniedziałek miesiąca.

Adres:
Jednostka Wojskowa 3797
11 – 500 Giżycko
ul. Wojska Polskiego 21

WIADOMOŚCI DODATKOWE:
Telefony kontaktowe do JW 3797 w Giżycku: 261 335 255, 261 335 235
Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają również
Wojskowe Komendy Uzupełnień.