Małe granty – wielkie szanse!

Chcesz zrobić coś wyjątkowego dla młodzieży i jednocześnie rozwijać swoje umiejętności? W Konkursie Małe Granty dostaniesz nie tylko pieniądze na swój projekt, ale też wsparcie i wskazówki, jak efektywnie działać z młodymi ludźmi.

To jedyny konkurs w 2024 roku!

Nabór wniosków trwa do 26 lutego 2024 r. do godz. 12.00.

Program Równać Szanse jest Programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorem „Konkursu Małe Granty” jest Fundacja Civis Polonus, z siedzibą w Warszawie.

Dotację w wysokości do 12 000 zł mogą otrzymać organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, domy kultury i biblioteki z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na realizację sześciomiesięcznych projektów prowadzonych z aktywnym udziałem młodych ludzi.

Wnioski należy składać korzystając z Panelu Wnioskodawcy, znajdującego się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl

Misją programu Równać Szanse jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. W szczególności, aby projekty dawały szanse na:

  1. Zwiększanie wiedzy młodych ludzi na temat ich mocnych stron i ograniczeń oraz ich gotowości do wzmacniania wiary w siebie.
  2. Zwiększanie u młodych ludzi umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
  3. Podnoszenie poziomu wiedzy młodych ludzi na temat społeczności lokalnej i rozwijanie zainteresowania nią.
  4. Wzmacnianie umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania relacji i współpracy z innymi.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskującej:

  • szkolenie i doradztwo na etapie składania wniosków;
  • dotacje do wysokości 12 000 zł;
  • szkolenia i doradztwo dla koordynatorów projektów;
  • wizyty w miejscu realizacji działań;
  • gadżety dla każdego z uczestników dotowanych projektów (m.in. koszulki).

Adresaci (uczestnicy) projektów:
Młodzież w wieku od 13 do 19 lat (do końca realizacji projektu muszą mieć ukończone 13 lat, nie mogą być studentami) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 tych samych uczestników przez 6 miesięcy realizacji projektu (zalecana liczba osób w grupie to 12-20 osób).

Dotacje będą przyznawane na projekty realizowane przez 6 miesięcy pomiędzy 1 maja 2024 r. a 31 października 2024 r. (rekrutacja uczestników projektu i ewaluacja działań musi być wyłączona z sześciomiesięcznego czasu realizacji działań). Sześciomiesięczny okres realizacji projektu musi przewidywać działania prowadzone we wszystkich 6 następujących po sobie miesiącach (projekt nie może przewidywać przerwy w prowadzonych działaniach).

Dowiedz się więcej o Konkursie Małe Granty na www.malegranty.org

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy to napisz lub zadzwoń!
rownacszanse@civispolonus.org.pl 
Paweł: +48 609 458 344