MAŁY RUCH GRANICZNY – MOŻE NA WAKACJE?

W dniach 1-2 marca br w Kętrzynie odbyła się konferencja „Mały ruch graniczny – szanse i zagrożenia”. Omówione zostały na niej najświeższe i najistotniejsze aspekty uruchomienia ruchu przygranicznego pomiędzy mieszkańcami Obwodu Kaliningradzkimego a częścią województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, wchodzącymi w skład tzw. strefy MRG (Małego Ruchu Granicznego). Wiadomo już, że wymiania w strefie nie ruszy, jak to planowano wcześniej, z początkiem maja br. Konsul generelny FR w Gdańsku S. Puczkow stwierdził wyraźnie, że procesy ratyfikacyjne porozumień międzynarodowych są w Rosji dość skomplikowane i nie uda się zdążyć z ich zakończeniem na maj. Konsul Puczkow wyraził jednak nadzieję, że na wakacje zostaną ukończone wszelkie prace ratyfikacyjne i można będzie skorzystać z MRG już w lecie. Wydanie dokumentu umożliwiającego wielokrotne przekraczanie lądowych przejść granicznych ma mieć uproszczoną procedurę postepowania, choć czas oczekiwania na zezwolenie może sięgać 2 miesięcy. osoby zamieszkujące teren MRG uzyskają pierwsze zezwolenia na okres 2 lat, a następne na okres kolejnych 5 lat. Polskie konsulaty wydawać będą obywatelom rosyjskim zamieszkującym Obwód Kaliningradzki w formacie karty plastikowej rozmiarów dowodu osobistego. Rosjanie będą dokumantować zezwolenie wklejając w paszport obywatelom polskim odpowiednie zaświadczenie. Również odpowiednio na 2 i 5 lat. Obie strony deklarują znaczne wzmocnienie kadrowe placówek. Najważniejsze tezy ze spotkania dotyczyły:
1. planów utworzenia nowych punktów konsularnych w Olsztynie i Czerniachowsku;
2. podjęte zostaną działania dotyczące rozszerzenia funkcji 9 istniejących przejść granicznych, np. o funkcje rowerowe (dotychczas taką funkcję posiada tylko przejście w Gołdapii);
3. strony uznały za zasadne opracowanie planów rozwoju transportu kolejowego, modernizacji sieci, itp.;
4. w celu uniknięcia przekroczeń poza granice strefy po stronie polskiej wszystkie drogi (zarówno krajowe jak i regionalne i lokalne) mają być odpowiednio oznakowane w punktach granicznych strefy;
5. uzgodniono maksymalne uproszczenie obsługi klientów MRG, ograniczając obsługę 1 osoby do ok 1-2 min., w tym celu rozważone zostaną możliwości wspólnych odpraw służb granicznych;
6. strona polska zabiegać będzie o tworzenie preferencyjnych warunków dla rozwoju lokalnego biznesu związanego ze wzrostem zainteresowania przekraczaniem granicy w ramach MRG (turystyka, usługi, handel, itp)
Kolejne spotkanie podsumowujące pierwszy okres funkcjonowania MRG zaplanowane jest na ostatni kwartał tego roku. Gospodarzem konferencji  był Starosta Kętrzyński Tadeusz Mordasiewicz.

Ze względu na bardzo ważne tematy poruszane podczas konferencji udział w niej wzięli m.in: Jacek Protas marszałek Województwa W-M wraz z członkami Zarządu Województwa i radnymi sejmiku, Jan Maścianica wicewojewoda W-M, Siergiej Puczkow konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, przedstawiciele MSZ, Izby Celnej w Olsztynie oraz W-M Oddziału Straży Granicznej. Oczywiście w konferencji uczestniczyli niemal wszyscy przedstawiciele samorządów powiatowych wchodzących w obszar MRG.