Miasto Nesterow – Rosja

POROZUMIENIE O PARTNERSTWIE

pomiędzy Powiatem Giżyckim (Rzeczpospolita Polska) a Okręgiem Miejskim „Nesterowski Okręg Miejski” (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) podpisano 12 kwietnia 2006 roku.

Porozumienie zakłada współpracę w obszarach m.in. tj.: samorząd lokalny, oświata i edukacja, kultura i nauka, sport i turystyka, rolnictwo, organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych, poszerzenie kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi, wspieranie i rozwijanie wzajemnych kontaktów handlowych, wymiana doświadczeń na polu naukowym, ochrona dziedzictwa kulturowego. Porozumienie zawarto na okres 5 lat.

Porozumienie podpisali:
Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki
Natalia Czawyczałowa – Przewodnicząca Administracji Okręgu Miejskiego „Nesterowski Okręg Miejski”

Umowa z Okręgiem Miejkim Nesterov

strona macierzysta Partnera: www.admnesterov.ru