„Na dobry początek” – konkurs na dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 2-5 lat

Wychodząc z założenia, że najważniejszym okresem w rozwoju dziecka jest okres przedszkolny, oraz biorąc pod uwagę statystyki, które pokazują, że dzieci zamieszkujące obszary wiejskie mają utrudniony dostęp do wczesnej edukacji Zarząd Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego podjął decyzję o wspieraniu inicjatyw edukacyjnych kierowanych do dzieci w wieku 2-5 lat i ich rodziców/opiekunów mieszkających na terenach wiejskich i w społecznościach lokalnych do 20 tys. mieszkańców.

Adresaci
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz dobra publicznego oraz niedziałające dla osiągnięcia zysku, w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury (i filie wyżej wymienionych podmiotów), przedszkola publiczne, jednostki samorządu terytorialnego mające siedziby na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie mogą brać udział również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną działającym na rzecz dobra publicznego, niedziałającym dla osiągnięcia zysku, które będzie reprezentował daną grupę w postępowaniu konkursowym o dofinansowanie.

Zasady
W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:

Ścieżka I – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat objęte już edukacją.

Ścieżka II – projekty mające na celu ułatwienie dostęp do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat) które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do edukacji. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

Dofinansowanie:
Minimalna wysokość dotacji wynosi 3.000 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł
Wkład własny 10 %

Termin realizacji
okres realizacji projektu: od 4 do 6 miesięcy w terminie styczeń – czerwiec 2013.

Terminy
Listy intencyjne można składać do 29 maja 2012 r. Decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Fundacji [pobierz]

Regulamin [pobierz]

Informacji o konkursie udziela Katarzyna Grzegorczyk, email: fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl, tel. (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.