„Na dobry początek!” Konkurs o dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 2-5 lat

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza szóstą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 – 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Termin nadsyłania wniosków mija 10 września 2013 r.

Adresaci:
Organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia, a także biblioteki, domy kultury,  przedszkola publiczne, jednostki samorządu terytorialnego mające siedziby na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
W konkursie mogą brać udział również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną, niedziałającym na rzecz osiągnięcia zysku.

Cel konkursu:
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych kierowanych do dzieci w wieku 2-5 lat i ich rodziców/opiekunów mieszkających na terenach wiejskich i w społecznościach lokalnych do 20 tys. mieszkańców.

Zadanie konkursowe:
Do konkursu zgłaszane mogą być projekty w ramach dwóch ścieżek:

Ścieżka I
(grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej) – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 2 – 5 lat mieszkających na wsiach i w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które są objęte już edukacją.  
Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/ opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

Ścieżka II
(grupa docelowa: dzieci nie uczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) – projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2 – 4 lat) a zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w edukacji przedszkolnej.
Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

Szczegóły można znaleźć na stronie:
 
http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/files/structure/41/2/Regulamin_Na%20dobry%20pocz%C4%85tek%20_2013.pdf

Kwota dofinansowania:
Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 300 000 zł.
Minimalna kwota dotacji: 3 000 zł
Maksymalna kwota dotacji: 10 000 zł

Wkład własny:  minimum 10% kosztów realizacji zadania.

Zasady uczestnictwa:
Aby zgłosić się do konkursu należy zapoznać się z regulaminem, a wniosek dostarczyć w 3 egzemplarzach na adres:
Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Termin realizacji zadania: Okres nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy w terminie styczeń – czerwiec 2014r.

Termin nadsyłania wniosków: do 10 września 2013 r.  

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku intencyjnego znajdują się w zakładce:
http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/Edycja_2013-2014/dokumenty_programowe/
 

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub mailowo: adrianna.lepka@bgk.com.pl