Nabór 2/2022 w ramach PROW 2014-2020 ogłoszony!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać od 07 do 28 lutego 2022 r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28.02.2022 r. o godz. 12:00.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

 • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

II. Formy wsparcia: Refundacja kosztów.

III. Wysokość limitu środków:

Wzmocnienie kapitału społecznego  – 165 000,00 EURO (660 000,00 zł po indykatywnym kursie 4 zł) w tym:

 1. Promowanie lokalnych produktów i usług (2.1.4) – 165 000,00 EURO (660 000,00 zł po indykatywnym kursie 4 zł)
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 38 178,00 zł (i stanowi do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do  60 000,00 zł (w tym wkład EFFROW:  38 178,00  zł oraz 21 822,00 zł, stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych (sektor społeczny) wynosi do 60 000,00 zł.
 • Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości – 761 282,58 EURO (3 045 130,32 zł po indykatywnym kursie 4 zł ), w tym:

 1. Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozpoczęcie działalności gospodarczej (2.1.1)  – 289 097,54 EURO (1 156 390,16 zł) w tym:
 • Wysokość premii wynosi: 50 000,00 zł. na jednego Wnioskodawcę.
 1. Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój działalności gospodarczej (2.1.1)  – 307 185,04 EURO ( 1 228 740,16 zł po indykatywnym kursie 4 zł) w tym:
 • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 200 000,00 zł.
 • Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.
 • Konieczność utworzenia 1 miejsca pracy.
 1. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia podmiotów podejmujących kooperację (2.1.3) – 165 760,45 EURO (tj. 663 041,80 zł po indykatywnym kursie 4 zł)
 • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt w zakresie kooperacji wynosi do 163 041,00 zł.
 • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt w zakresie stworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego wynosi do 500 000,00 zł.
 • Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych.
 • Konieczność utworzenia miejsca pracy.

 IV. Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, ul. Letniskowa 13; 11- 600 Węgorzewo, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie od 07 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022r., przy czym w ostatnim dniu naboru tj. 28 lutego 2022r., wnioski będą przyjmowane od godz. 8.00 do godz. 12.00.  Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 -2020.
 3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023.
 4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 5. Wysokość wsparcia:
  a. do 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
  b. do 70% dla podmiotów z sektora gospodarczego;
  c. do 100% dla podmiotów z sektora społecznego

VI. Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023/ LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania  wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów).

VII. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
 • Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.
 • Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej (o ile dotyczy).

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

IX. Informacje dodatkowe
Wnioskodawcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Ogonki, ul. Letniskowa 13; 11 – 600 Węgorzewo, tel. 728 821 575, e-mail: fundusze@mazurylgr.pl lub w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 29 51, e mail: promocja@mazurylgr.pl .
Konsultacje w ramach naboru udzielane będą do 25 lutego 2022r.